WELCOME TO
THE BLUE & WHITE ART GALLERY

המוצרים הנמכרים באתר הם יצירות אומנות ותכשיטים מעבודה עצמית

טלפון הגלריה: 02-6288464, 02-6282233
כתובת בית העסק: רחוב הקרדו 1, ירושלים. מיקוד 9750000

מאשרים ביטול עיסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), התשע״א 2010 לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981

CHOOSE YOUR ART PRINT

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00

$8.00